Servei de Síntesi de Molècules d'Alt Valor Afegit

 
Home Serveis Servei Servei de Síntesi de Molècules d'Alt Valor Afegit
Presentació

SIMchem és un acrònim pel Servei de Síntesi de Molècules d’Alt Valor Afegit, servei creat l’any 2009, l’objectiu del qual és la preparació de compostos orgànics per ser utilitzats en investigació. SIMchem vol donar recolzament en química orgánica sintètica als diferents grups d’investigació presents a l’IQAC, a d’altres Instituts dels CSIC i a organitzacions externes, tant en entorns acadèmics com industrials. 

El SIMchem esta destinat a cobrir l’escletxa existent entre la síntesi feta a mida realitzada a les empreses i els grups d’investigació acadèmics. El Servei té com a objectiu proporcionar suport sintètic per a projectes d’investigació en química, biologia, biomedicina i síntesi de nous fàrmacs, proporcionant tant el personal qualificat com l’instrumental i el laboratori, tot aprofitant la experiència dels diferents grups presents a l’IQAC-CSIC.

 El SIMchem es dedica a l’estudi de metodologies sintètiques, al desenvolupament de seqüències sintètiques i a la síntesi a petita escala  ( a escala de mil·ligrams a grams ) de compostos orgànics d’alt valor afegit. El tipus de compostos inicialment contemplats pel SIMchem inclou molècules bioactives, fàrmacs, eines farmacològiques i sondes moleculars, així com qualsevol altra molècula destinada a activitats d’I+D en química, biologia o biofísica.

 Un altre dels objectius del SIMchem, és la implementació de noves tecnologies sintètiques a l’Institut d’acollida, que poden ser utilitzades tant pels grups d’investigació de l’IQAC com per usuaris externs. Es dedica un especial interès per part del SIMchem a establir mètodes de síntesi d’alta seguretat, i a la millora de les tècniques de laboratori a l’institut, per tal d’assolir un alt nivell de competència i eficiència en la investigació. Amb aquestes activitats el SIMchem té la intenció d’aconseguir  un alt nivell en tècniques de purificació i síntesi per tal de posar-les a disposició dels diferents grups de l’IQAC. 

 

Per a més informació, visiteu la nostra pàgina web:

http://www.iqac.csic.es/mcs/services/