Servei de Microanàlisi

 
Home Serveis Servei Servei de Microanàlisi
Presentació

Protocol

 

 

 

El Servei de Microanàlisi de l'IQAC realitza les anàlisis de carboni, hidrogen, nitrogen i sofre (C, H, N, S) i les anàlisis d'halògens en compostos orgànics i inorgànics.

Al març de 1999, el Servei de Microanàlisi fou acreditat per ENAC d'acord amb la norma EN 45001. Va ésser el primer Servei de Microanàlisi acreditat a tot Espanya i el primer laboratori acreditat del CSIC.

Des de novembre de 2001, aquest Servei ha estat acreditat conforme a la nova norma europea UNE-EN ISO/IEC 17025 per fer les anàlisis elementals de CHNS fins a finals de novembre de 2012.

Qualitat

El Servei de Microanàlisi disposa del Manual de Qualitat a disposició dels clients. És el document on es troba definida la política de qualitat del laboratori, orientada a la satisfacció del client i a la confidencialitat dels assaigs.

Equipament

El Servei de Microanàlisi disposa dels equips necesaris per a la realització dels assaigs. L'ús d'aquests equips està restringit al personal del laboratori.

Equips principals:

- 1 Microanalitzador Elemental (A5) model Flash 1112, per a la determinació de C, H, N.

- 1 Microanalitzador Elemental (A7) model Flash 2000, per a la determinació de C, H, N, S.

- 2 Microbalances Mettler (B3 i B4) models MT5 i MX5.

- 1 Titroprocessador Metrohm model 808, per a la determinació de Cl, Br, I i F.

Mètodes d'anàlisi

L'anàlisi elemental de CHNS es realitza mitjançant el mètode modificat de Pregl-Dumas (dynamic flash combustion), fent servir l'heli com a gas portador. Per al calibratge dels equips s'utilitzen estàndards de composició coneguda d'acord amb els Procediments Normalitzats de Treball.

Les anàlisis es fan sempre per duplicat. Els resultats s'expressen en percentatge en pes per a cada element, comparats amb el valor d'un estàndard conegut i fent servir el mètode k-factors per realitzar els càlculs.

La determinació d'halògens es realitza pel mètode de Schöniger (matràs farcit d'oxigen) i la posterior valoració potenciomètrica amb AgNO3 per a Cl, Br, I; i amb La(NO3)3 per a F.

Requeriments de les mostres per ésser analitzades

A causa de la poca quantitat de mostra que es fa servir per les anàlisis de CHNS (1mg) les condicions generals i específiques que es demanen en les mostres són:

Mostres seques, sense gens d'humitat ni de dissolvents.
Materials sòlids o líquids combustibles a 2000ºC o a temperatura inferior.
Homogènies o que puguin ser homogeneïtzades.
En el cas dels halògens (Cl, Br i I) no es poden analitzar mostres que continguin mercuri.

Formulari de sol·licitud de les mostres

Per sol·licitar les anàlisis o per a qualsevol dubte adreceu-vos a:

Servei de Microanàlisi IQAC (CSIC)
Jordi Girona 18-26
08034 - BARCELONA
Tel. 93 400 61 00 ext. 1315
Fax 93 204 59 04
Email:
micro@cid.csic.es

Les sol·licituds de les anàlisis hauran d'anar acompanyades d'un protocol amb la informació degudament complimentada, un protocol per cada mostra.

La quantitat mínima de mostra necessària és de:

Opciómg de mostra
CHN10assaig per duplicat
CHNS10assaig per duplicat
Cl, Br, I7si és > 50%
Cl, Br, I40si és < 10%
F50si és < 10%

Una còpia de l'informe, emplenat i signat per la Directora Tècnica l'hi serà tramés al client via correu ordinari. Els resultats s'avancen per correu electrònic en un termini de 10-15 dies des de la recepció de la mostra.

L'horari de lliurament de les mostres és de 8 h a 15 h (de dilluns a divendres) al laboratori, i de 8 fins a les 22 h a la recepció de l'IQAC.

Per sol·licitar la llista de tarifes, poden contactar amb el personal del laboratori.